خدا برای من پدری کرد

هیچ وقت فکر نمی کردم که خدا مثل یک پدر باشد. همیشه حس می کردم از من دور هست. ولی در مسیح کشف کردم که خدا خیلی به ما نزدیک است ، خیلی

راه های ارتباط با بفرمایید چای