خدا من را همانطور که هستم پذیرفت

وقتی خانه ما در ایران به علتی که هنوز هم نمی دانم منفجر شد و پدرم و خواهرام رو از در سخت ترین و تاریک ترین روزهای زندگی خداوند عیسی به فریاد من رسید و من را از زندان جهل و نادانی و گناه به نور خودش رهنمود شد. امروز عیسی را دارم و او برای من با ارزش ترین هست

 

راه های ارتباط با بفرمایید چای