درخواست دعا

عیسی مسیح صدای دعاهای من و تو را می شنود و برای ما نزد پدر آسمانی شفاعت می کند.
اگر در سختی هستین، در غم و اندوه و درد و مشکلات و بیماری هستین و یا حتی اگر در شادی و موفقیت می خواهید شکرگزاری کنید لطفا درخواست های دعاهای خودتون را برای ما ارسال کنید تا در کنار هم و متحد با هم دعا کنیم.