دعا

رازگاهان

خدایا کمک کن تا مانند داوود صادقانه و شفاف با تو سخن بگوییم و درددل کنیم.
مجموعه ای از راز و نیاز و دعاهای مسیحی، خواندن مزامیر و جملات تشویق کننده و امید بخش از کلام خدا.