خدا پر از محبت است. او من رو تبدیل کرد و من هم می خوام اینرو با دیگران درمیون بذارم. 

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما خدا پر از محبت است. او من رو تبدیل کرد و من هم می خوام اینرو با دیگران درمیون بذارم من خدا را در…

Lees meer

خدا من رو فراموش نکرده پس تو رو هم دوست داره

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما  خدا من رو فراموش نکرده پس تو رو هم دوست داره در روزهایی از زندگی که پدرم رو از دست داده بودم با…

Lees meer