پروژه کتاب مقدس

پروژه کتاب مقدس به صورت انیمیشن های زیبا تمام کتابهای کتاب مقدس را به صورت خیلی ساده و مفید در اختیار بینندگان خودش قرار می دهد.
این پروژه همچنان در حال ساخت هست و قسمتهای جدید را هر از چند گاهی می توانید بر روی وبسایت مشاهده کنید.

قسمت دهم

2 juli 2021

قسمت نهم

2 juli 2021

قسمت هشتم

2 juli 2021

قسمت هفتم

2 juli 2021

قسمت ششم

2 juli 2021

قسمت پنجم

2 juli 2021

قسمت چهارم

2 juli 2021

قسمت سوم

2 juli 2021

قسمت دوم

2 juli 2021

قسمت اول

2 juli 2021