دوره های آلفا

برنامه ای با اجرای فریدون موخوف این مجموعه شامل برنامه هایی است که درباره مباحث مهم و پایه ای ایمان مسیحی و کتاب مقدس مسیحیان صحبت می کند و به سوالات اساسیپاسخ می دهد. سوالاتی مانند، عیسی مسیح کیست؟ چرا عیسی به جای ما مرد؟ چرا و چگونه دعا کنیم؟ چرا و چگونه کتاب مقدس را بخوانیم؟

قسمت نهم

15 januari 2021

قسمت هفتم

15 januari 2021

قسمت ششم

15 januari 2021

قسمت پنجم

15 januari 2021

قسمت چهارم

15 januari 2021

قسمت سوم

15 januari 2021

قسمت دوم

15 januari 2021

قسمت اول

15 januari 2021